Geschiedenis

Zoals overal in Nederland werden na de oorlog geleidelijk aan de sociale activiteiten hervat. Zo ook in Baarle werd door de heer Denis, toenmalig secretaris van het Wit-Gele-Kruis een brief geschreven naar de E.H.B.O.-bond te Overschie.

Deze brief van de heer Denis was de eerste aanzet tot de oprichting van een E.H.B.O.-vereniging in Baarle. We schrijven 19 oktober 1949. Op 22 november 1949 vond in het Patronaatsgebouw de oprichtingsvergadering plaats, nadat duidelijk was dat enerzijds Dr. Govaerts zich mee zou inzetten voor de vereniging en anderzijds de toestemming kwam dat Belgische leden mochten aansluiten, wat al meteen een internationaal tintje gaf aan de vereniging. Staande de vergadering werden onder de stuwende kracht van kapelaan Fick reeds 61 leden opgetekend met een contributie van 20 cent en indien er meerdere gezinsleden intekenden een contributie van 10 cent.

Op 7 december 1949 werd begonnen met een eerste E.H.B.O.-cursus. Dr. Govaerts verzorgde het theoretische gedeelte terwijl de praktijk werd gedaan door de gezusters Schobbers, Zr. Emmerik en Mej. J. Smeekens. Het Oranje Kruis boekje kostte toentertijd fl. 1,50.

Voor aanvang van deze cursus werd het eerste bestuur gekozen dat bestond uit: J. Smeekens voorzitster, de heer Denis als secretaris-penningmeester, Liza Koyen, Ria van Loon, H. Schobbers, A Jansen en Jac Sonnemans. De eerste Geestelijk adviseur was Kapelaan Fick, later opgevolgd door Pastoor Vekemans, Kapelaan van Zon, Kapelaan Donkers,.. De eerste jaren na de oprichting was de vereniging bijzonder actief op het gebied van ledenwerving. Al snel kreeg met een compliment van de Bond m.b.t. het grote ledenaantal. Ook zaten er toen al kapers op de kust, want in 1951 probeerde het Rode Kruis leden te activeren om aan de sluiten bij de Colonne. Tijdens deze periode werd naarstig samengewerkt met de BB (Bescherming Bevolking), welke ervoor pleitte dat ook niet-Katholieke burgers een cursus moesten kunnen volgen. Dhr. F. van de Brandt werd gekozen als voorzitter. De naoorlogse situatie zorgde ervoor dat er ook cursussen E.H.I.O plaats vonden (Eerste Hulp In Oorlogstijd).

In 1955 ontving de vereniging haar eerste gemeentesubsidie. Deze bedroeg toen fl. 150,–. In 1956 werden de eerste verbandposten uitgezet in Baarle. Het aantal leden bedroeg toen 36.

In 1959 werd een eerste keer de cursus verzorgd door Dr. Van de Zande. Voor de leden werd er toen een reisje georganiseerd naar de expo te Brussel. In het begin der jaren 60 werd de vereniging verrijkt met een zuurstofkoffer en ambu-ballon. Veel aandacht werd er toen besteed aan de verbandposten, want op dat moment beschikte de vereniging over 16 posten uitgerust met een tas of trommel. Ook Dr. Bloem was actief, want hij verzorgde in 1962 een herhalingscursus E.H.I.O.

In 1965 nam de vereniging afscheid van Broeder Laurentius, die op dat moment de praktische lessen verzorgde.

In 1968 wordt Dr. Van der Heijden onze nieuwe arts-docent.

Op 23 april 1971 treed de heer F. van den Brandt af, na 20 jaar voorzitter te zijn geweest. Op 29 april werd Janus van Tilburg verkozen als nieuwe voorzitter.

1 juni 1972 werden de statuten van onze vereniging Koninklijk goedgekeurd en verschenen in het Staatsblad. Op 1 juli 1972 werd het initiatief genomen om alle leden met hun verjaardag een felicitatiekaart te sturen. Een initiatief dat tot op de dag van vandaag nog steeds wordt uitgevoerd.

1974 stond in het teken van het zilveren jubileum. Dankzij een donateursactie kon de vereniging haar eerste beademingspop aankopen. Uit diezelfde actie werden nieuwe verbandtrommels gekocht.

In 1976 deed de eerste kaderinstructeur zijn intrede in de vereniging. Het was dhr. Bob Van Meer uit Tilburg. Dit om reden dat de verenigingen voortaan moesten gaan werken met kaderinstructeurs voor de instructie. In de eigen vereniging waren deze nog niet voorhanden dus werden deze elders gezocht. 5 november 1976 mocht Jo Kusters-Leurus het zilveren bondsinsigne in ontvangst nemen voor 25 jaar lidmaatschap. Op 28 april 1978 trad mej. Liza Koyen terug als secretaris. Jef van Gool werd de nieuwe secretaris. Dat jaar telde de vereniging 48 leden.

In 1979 werd voor het eerst weer deelgenomen aan wedstrijden. Meteen werd een eerste prijs gehaald bij Petrus Donders te Tilburg, wat de aanzet bleek te zijn tot het verder deelnemen aan deze E.H.B.O.-wedstrijden waarbij de vereniging dikwijls op een positieve wijze naar buiten werd gebracht. Ook dit was een lustrumjaar, de vereniging bestond 30 jaar. Op dat moment telde de vereniging 63 leden.

In september 1980 werd door de vereniging een eerste huis-aan-huis brochure uitgegeven. In dit jaar werd door de medewerkers van de gemeente een hulpverleningstent aangekocht, op maat gemaakt voor ons! De begin jaren ’80 stonden verder in het teken van de verjonging en vernieuwing van het bestuur. Na Jef van Gool en Jos Jansen werden Robert Bink en Peter Goos in het bestuur verkozen. Er werd afscheid genomen van Cees Seegers, welke vele jaren als bestuurslid actief was. Cees Seegers was een van de laatste bezielers die praktijklessen verzorgde tot de kaderinstructeur zijn intrede deed. Begin ’80 was de vereniging bijzonder actief op het wedstrijdvlak. De succesvolle ploeg bestond toen uit Peter Goos, Jef van Gool en Robert Bink.

Op 12 april 1981 werden zij Brabants Kampioen en op 9 mei behaalden zij een tweede plaats op de Nationale wedstrijden te Sittard. De bronzen legpenning prijkt nog steeds in onze prijzenkast, naast de andere trofeeën.

In 1982 behaalden Robert Bink en Jef van Gool de kaderaantekening. De vereniging beschikte vanaf toen over eigen kaderinstructeurs. Om gezondheidsredenen moesten we ook meteen afscheid nemen van dhr. Van Meer welke een zevental jaren onze kaderinstructeur was. Tijdens al die jaren vond de instructie plaats in het Wit-Gele-Kruisgebouw aan de Rector van den Broekstraat.

In 1983 werd de eerste hulpverleningscaravan aangekocht. Een tweedehandse caravan die helemaal verbouwd werd tot mobiele hulppost. Eind 1983 werden de eerste reanimatiecursussen georganiseerd. Dit ging in samenwerking met de werkgroep reanimatie van het Stadsgewest Breda. Dat jaar werd Annie Schellekens-van Beek onze nieuwe secretaris.

1984 kenmerkt zich door de eerste grootschalige demonstratie-oefening welke plaats vond op 30 juni op de parking de Loswal. Een tankauto en een bus waren de hoofdingrediënten en er werd samengewerkt met de brandweer van Nassau en Hertog. De demonstratie stond in het teken van het 35-jarig jubileum. Bij dit jubileum verscheen een tweede huis-aan-huis brochure. Een intensievere samenwerking werd gezocht in de richting van de Rijkspolitie. Op 25 maart 1984 organiseerde de vereniging in het kader van het 35-jarig jubileum de D.Z. Mulder-wedstrijden in de la Salle Mavo te Baarle. Deze wedstrijden werden een waar succes. Helaas wordt er momenteel niet meer gestreden om de D.Z. Mulder wisselbeker.

In 1985 werd de eerste cursus E.H.B.O. georganiseerd in ons kerkdorp Ulicoten. E.H.B.O.-onderwijs op verplaatsing!

Maart 1986 verschijnt de eerste uitgave van ons verenigingsblad “De Ruggegraat”. Dankzij de medewerking van de Coöperatieve Rabobank te Baarle-Nassau werd het voor onze vereniging mogelijk een eigen blad uit te geven. Hiervoor werd een redactieraad in het leven geroepen. Het blad is ondertussen ter ziele. In het najaar van 1986 werd voor het eerst een alarmketen opgesteld voor onze vereniging in geval van grote calamiteiten. Op 22 maart 1986 werd een nieuwe hulpverlenings-caravan in gebruik genomen. Het eerste LOTUS-slachtoffer doet zijn intrede in onze vereniging. Het was iemand die van een andere vereniging was overgekomen.

Op 4 januari 1988 werd onze vereniging verkozen tot “Baarlenaar van het jaar 1987” een bijzondere eer waar wij als vereniging nu nog steeds trots op zijn. Op 26 januari 1988 begon de vereniging met de cursussen jeugd-E.H.B.O. op de basisscholen. Als pilootproject werd de eerste cursus jeugd-A gegeven in de Bernardusschool te Ulicoten, 24 kinderen mochten het A-certificaat ontvangen. In 1989 werd deze cursus ook gegeven op de Zevenspring en de Aloysiusschool te Baarle-Nassau, alsook op de lagere school van Baarle-Hertog. Later volgde nog de Regenboog. Tot op de dag van vandaag wordt dus elk kind in Baarle opgeleid voor het jeugd-A-diploma en krijgt dus een stukje E.H.B.O.-kennis mee in hun opvoeding. Iets wat door de gemeente en scholen bijzonder wordt ondersteund.

Op 19 februari 1988 overlijd onze erevoorzitter Dhr. van den Brandt. Sooike was 39 jaar lid van onze vereniging, dus vanaf de oprichting en was hiervan 21 jaar voorzitter. Jef van Gool verlaat de vereniging als secretaris en kaderinstructeur. De nieuwe secretaris werd Annie Schellekens-van Beek. Een nieuwe kaderinstructrice biedt zich aan bij onze vereniging nml. mevr. Toke Klem. We schrijven januari 1988. In het najaar 1988 wordt naarstig gezocht naar samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis afd. Breda. Naast een samenwerking met het Belgische Rode Kruis, die er enkele jaren is, kon de internationale gedachte verder vorm krijgen. Vanaf 1 januari 1989 verhuist de vereniging van het Wit-Gele-Kruisgebouw naar een eigen lokaal in het S.O.B.-gebouw. Op 17 februari vond de officiële opening van ons lokaal plaats. Voor het eerst beschikt de vereniging over een eigen lokaal.

Vanaf 26 juni 1989 wordt Robert Bink onze nieuwe secretaris in opvolging van Annie Schellekens-van Beek. Het najaar van 1989 stond in het teken van het 40-jarig jubileum. Er werd hiervoor een grote demonstratie-oefening gegeven op de Loswal i.s.m. verschillende Nederlandse en Belgische hulpverlenende instanties. Met de oefening heeft de E.H.B.O.-vereniging de problemen rond grensoverschrijdende hulpverlening op de voorgrond gebracht. Spectaculair was de oefening wel want er was een vliegtuig neergestort op de Loswal. Op 21 oktober 1989 ontvangt mej. Liza Koyen als medeoprichtster van de vereniging na 40 jaar lidmaatschap, het email “De Barmhartige Samaritaan”. Janus van Tilburg mocht het Zilveren bondsinsigne in ontvangst nemen en werd benoemd tot erelid van de vereniging. Op 17 september 1989 hebben we voor het eerst deelgenomen met de jeugd aan E.H.B.O.-wedstrijden.

In 1990 werd er voor het eerst met de jeugd deelgenomen aan een jeugdkamp. Dit vond plaats te Griendsveen en werd georganiseerd door het District.

Op 21 juni 1991 schonk de Rabobank ons een bijdrage om een overheadprojector aan te kopen, welke op 14 oktober in gebruik werd genomen. De moderne didactische hulpmiddelen deden hun intrede binnen de vereniging te verbetering van het E.H.B.O.-onderwijs. Tevens mocht mevr. Kusters-Leurus het Gouden bondsinsigne in ontvangst nemen voor 40 jaar lidmaatschap. Reeds eerder is Jo benoemd tot erelid van de vereniging. Op 19 juli 1991 vond het eerste eigen jeugdkamp plaats wat georganiseerd werd met de vereniging Riel. Plaats van het kamp was Biezenmortel.

Op 7 maart 1992 organiseerde onze vereniging de Brabantse Jeugdkampioenschappen in het kader van 1000 jaar Baarle. 1 februari 1992 werd en gestart met de eerste eigen bedrijfscursus nml. voor Drukkerij de Jong B.V. De cursus telde 8 deelnemers. Zondag 6 september 1992 was Baarle uitgeroepen tot rampgebied. In het kader van 1000 jaar Baarle vond er een grootschalige rampoefening plaats. Onze vereniging speelde hierbij een actieve rol en organiseerde het luik medische hulpverlening. 10 oktober 1992 vond de eigen activiteit plaats in het kader van 1000 jaar Baarle nml. het symposium hulpverlening in Baarle na 1992. Onder leiding van Dr. Van de Heijden had de commissie symposium een andere kijk op hulpverlening, nml. de sociale gedachte. Dit symposium was organisatorisch een succes!

Juni 1993 slaagde Elly Gulickx-Biemans voor haar kaderaantekening. De vereniging was een kaderinstructrice rijker geworden. Vrijdag 9 juli 1993 werd Dr. Van der Heijden onderscheiden met het “Maltezer Kruis, Bondskruis derde klasse” voor zijn verdiensten van 25 jaar arts-docent. 9 juli diploma-uitreiking aan 14 geslaagden van een eerste E.H.B.O. –cursus in het kerkdorp Zondereigen. Op 19 oktober 1993 slaagde Jolanda Hermans-Michielsen als instructrice reanimatie bij de Nederlandse Hartstichting.

Op 6 februari 1994 werd er gestart met een nieuwe cursus E.H.B.O. te Ulicoten. 16 maart 1994 overhandigde de Nederlandse Hartstichting een nieuwe reanimatiepop aan onze vereniging als dank voor alle inspanningen geleverd voor het reanimatieonderwijs in Baarle. In het voorjaar 1994 vond de eerste reanimatiecursus van Het Oranje Kruis plaats te Zondereigen. Medio 1994 werd de vereniging 3 LOTUS-mensen rijker. Hans van Sas, Anja Gulickx en Jeroen van Oers slaagde in hun LOTUS-examen. In 1994 vierde de vereniging haar 45-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan ontvingen wij diverse nuttige cadeaus nml. 20 bodywarmers, 20 veiligheidshesjes, een instructiemeubel en een recording reanimatiepop. Robert Bink werd tijdens de 45-jarige viering onderscheiden met het Zilveren Bondsinsigne voor bewezen diensten.

Zaterdag 4 maart 1995 behaalde onze B-Jeugd-ploeg het Brabants kampioenschap te Bladel. De ploeg bestond uit Rob Mertens, Emile Klassen en Moniek Raeijmaekers. De jeugd behaalde regelmatig successen! In het najaar van 1995 konden we ons nieuwe LOTUS-lokaal in gebruik nemen. Een uniek initiatief voor een betere werking van onze LOTUS-mensen. Vrijdag 24 november tijdens de bingoavond wordt Jos Vriens onderscheiden met het Zilveren Bondsinsigne en benoemd tot erelid van onze vereniging. Begin 1996 nam Dr. Van de Heijden afscheid van Baarle en ook van onze vereniging als arts-docent. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot erelid van onze vereniging als dank voor zijn jarenlange inzet! Dr. Dekelver werd benoemd als nieuwe arts-docent.

In december 1996 werd Pastoor Prasing benoemd als geestelijk adviseur van onze vereniging. De kerstviering was meteen zijn eerste optreden. Voorjaar 1997 werd het magazijn verbouwd en werd er een nieuwe kast geplaatst.

Koninginnedag 1997 werd onze voorzitter Koninklijk onderscheiden als in de orde van Oranje-Nassau. Mede zijn inzet voor de E.H.B.O.- Vereniging heeft hiertoe bijgedragen. De vereniging was hier tevens blij mee. Op zondag 9 maart 1997 vonden in Baarle de districtswedstrijden plaats voor volwassenen. Het gehele S.O.B. gebouw was E.H.B.O. gebied! Dinsdag 24 juni was een zwarte dag voor de vereniging. Onze kaderinstructrice Elly Gulickx overleed tijdens een E.H.B.O.-buitenoefening. We missen Elly, zij was voor ons een bijzonder iemand!

Vrijdag 5 juni 1998 wordt Janus van Tilburg, onze voorzitter, onderscheiden met het Gouden Bondsinsigne. Toke Klem mocht het Zilveren Bondsinsigne in ontvangst nemen. Op woensdag 11 november 1998 overlijd mej. Liza Koyen. Zij was mede-oprichtster en erelid van onze vereniging, draagster van de Barmhartige Samaritaan. De familie schenkt het email aan de vereniging. Vanaf 1998 werd de reanimatie-opleiding geïntegreerd binnen de gehele E.H.B.O.-opleiding.

Medio 1999 wordt voor het eerst een niet-bestuurslid geplaatst op een verantwoordelijke functie. Sandra Jansen wordt aangesteld als verantwoordelijke hulpverlening. 23 oktober 1999, 50-jarig jubileum van de vereniging. Uiteraard is dit summiere overzicht van 50 jaar E.H.B.O.-Sint Damiaan lang niet volledig. We hebben alleen maar de hoogtepunten, merkwaardige gebeurtenissen en belangrijke activiteiten aangehaald. Er is nog niet eens gesproken over de uitvoering van alle facetten binnen onze vereniging en dan spreken we over de diverse opleidingen volwassen en jeugd, de vele wedstrijden die behaald werden door volwassenen en jeugd, de vele hulpverleningen die we hebben uitgevoerd ten behoeve van de Baarlese verenigingen, de activiteiten om de leden dichter bij elkaar te brengen als bingoavonden,.. kortom is het niet mogelijk om hier alles op te sommen. Toch hopen wij dat u na het lezen van dit stuk een beeld heeft van 50 jaar E.H.B.O.-werking in Baarle.

In 2009 vierde de vereniging haar 60-jarig jubileum. Het overzicht van deze laatste tien jaar zullen wij later toevoegen.